Hässleholms kommun

Strategier och ämnesspecifika handlingsplaner

 • Bostad- och markförsörjningsplan

  Här kan du läsa om hur kommunen ska skapa förutsättningar för det ökade behovet av bostäder.

 • Kulturmiljöplan för Hässleholms stad

  Kulturmiljöplanen ska hjälpa oss att bevara och utveckla kulturmiljöerna i Hässleholms stad.

 • Kulturmiljöstrategi

  För dig som vill läsa om hur kommunens kulturmiljövärden ska hanteras.

 • Naturvårdsplan för Hässleholms kommun

  Planen är ett stöd för kommunens naturvårdsarbete och beskriver våra naturvärden.

 • Naturvårdsstrategi

  Här kan du läsa om vad kommunens strategi för att nå målen inom naturvårdsområdet.

 • Parkeringspolicy

  I Hässleholms kommun ska det vara enkelt och smidigt att parkera för både cyklister och bilister. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att ha en helhetssyn och en parkeringspolicy som gäller för både cykel och bil.

 • Strukturplan för Västra centrum

  Här kan du läsa en remiss på hur Västra centrum kan utvecklas.

 • Trafikplan för Hässleholms stad

  Här kan du läsa om förslag och åtgärder för trafiken i vår kommun.

 • VA-plan

  VA-planen är till för att vi ska ha en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

 • Vattentjänstplan

  Granskningstiden för vattentjänstplanen är avslutad och nu pågår arbetet med att sammanställa och besvara alla inkomna yttranden. Därefter arbetas granskningsförslaget om till en antagandehandling. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta vattentjänstplanen, detta är planerat till vintern år 2023.

Hitta snabbt

Självservice för Strategier och ämnesspecifika handlingsplaner

Behöver du hjälp med e-tjänsterna?

Hör av dig till oss på kontaktcenter.

Nyheter för bygga bo och miljö